"हाम्रो राइनास नगर कृषि, पर्येटन, शिक्षा र वातावरण मैत्री शहर |" राइनास नगरपालिका कार्यालयको अधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ |

आ.व. २०७५/७६ को निर्धारण गरिएका अन्तरिक कर तथा दस्तुर

supporting document: